آشنایی با بروزرسانی بعدى WORLD OF WARCRAFT

در هفته ی جارى، World of Warcraft به نسخه ى ۶.٢ بروز خواهد شد و این بهینه ساز که به نام Fury of Hellfire شناخته مى شود، بخش جنگل جدید،...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر