بازی Mass Effect Andromeda سال آینده خواهد آمد

مدیر بازی Chris Wynnگفته است که خبر های جدید برای بازی Mass Effect Andromeda در را خواهد بود . او گفته است که : در حال حاضر چیزهایی را به...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر