برنامه Infant Cries Translator گریه نوزادان را ترجمه می کند

برنامه Infant Cries Translator گریه نوزادان را ترجمه می کند به خوبی همه ما میدانیم که تمام نوزادان درخواست ها و مشکلاتشان را با گریه کردن بیان میکنند. و گریه...

نرم افزار / گوناگون

نویسنده :مدیر