شارژ باتری گوشی با یک قاشق شکر !

شارژ کردن باتری موبایل با شکر این خیلی جالب است که برای شارژ گوشی خود که در حال تمام شدن است از یک قاشق شکر استفاده کنید تا برای ساعاتی دیگر شارژ...

موبایل

نویسنده :Queen